POLITYKA PRYWATNOŚCI

NEST HOUSE INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RUMI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Polityka prywatności

 

W związku z przekazywaniem nam danych osobowych pragniemy udzielić Państwu informacji, w jaki sposób dane te są przez nas przetwarzane.

Ważne!

W przypadku przekazania nam danych osobowych także w imieniu innych osób nabywających nieruchomość wraz z Państwem osoba zgłaszająca się do nas jest zobowiązana do przekazania niniejszej polityki prywatności pozostałym osobom.

Mówiąc w skrócie Administratorem Państwa danych jest Nest House Invest Sp. z o.o..

Przekazane nam dane wykorzystujemy w celu sprzedaży Państwu budowanych przez nas lokali, promocji naszej oferty, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej zarówno Państwa lokali, jak i części wspólnych a także w prawnie uzasadnionych celach.

Mogą Państwo w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych, dokonać ich zmiany, zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania.

Państwa dane przekazujemy naszym partnerom – pośrednikom obrotu nieruchomości, bankom finansującym budowę oraz podwykonawcom w zakresie niezbędnym do skierowania do Państwa ekip serwisowych.

Podanie nam danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy o nabycie nieruchomości jest dobrowolne, ale konieczne w celu wykonania usługi.

Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania.

W przypadku żądanych zgód, ich udzielenie jest również̇ dobrowolne, jednak brak ich udzielenia spowoduje niemożliwość wykorzystania przekazanych nam danych w celu wskazanym w zgodzie.

 

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się̨ więcej na temat tego jak przetwarzamy dane, zachęcamy do przeczytania całości poniższego dokumentu.

Mamy nadzieję, że udzielone wyjaśnienia pozwolą̨ Państwu na zrozumienie w jaki sposób Administrator przetwarza udostępnione mu dane.

 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

Nest House Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi

ul. Kosynierów 27

84-230 Rumia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000439988.

 

2. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

 

a) zapytanie o cenę̨ i dostępność lokali

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy Państwa o podanie: danych kontaktowych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Udzielenie tych informacji jest niezbędne w celu przygotowania wyceny i zwrotnego kontaktu z Państwem.

Podstawa prawna: działania niezbędne przed zawarciem umowy, podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą̨.

 

b) umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa sprzedaży lokalu

Prosimy Państwa o podanie szeregu informacji: imienia, drugiego imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, obywatelstwa, numeru dowodu osobistego lub paszportu, miejsca, daty i ważności dowodu osobistego lub paszportu, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail.

Tak znacznej ilości informacji wymagają̨ od nas kancelarie notarialne i banki finansujące.

Bez nich nie jest możliwe zrealizowanie umowy.

Podanie tych danych służy wyłącznie wykonaniu umowy.

Podstawa prawna: niezbędność do podjęcia czynności przed zawarciem umowy i wykonania umowy.

 

c) przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail podany przez Państwa, przesyłamy materiały promocyjne dotyczące naszej działalności.

Podstawa prawna: udzielona zgoda.

 

d) marketing produktów własnych

Możemy wykorzystywać podane nam dane osobowe do promowania własnych produktów.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej oferty.

 

e) ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu dochodzenia naszych roszczeń związanych ze sprzedażą lokalu lub z wykonaniem usługi.

W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres e-mail, historię korespondencji, a także dokumenty przekazane nam w związku z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu roszczeń.

 

f) rozpatrywanie skarg i reklamacji

W przypadku złożenia skargi lub reklamacji możemy przetwarzać Państwa dane, które udostępniliście nam Państwo w związku z wykonaniem umowy, jak również złożoną skargę lub reklamację, a także historię korespondencji i historię zamówienia, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ustosunkowaniu się do złożonych skarg i reklamacji.

 

3. Źródła pochodzenia danych.

Wszystkie przetwarzane przez nas dane otrzymujemy od Państwa lub osób zgłaszających klientów.

Może się̨ zdarzyć, że Państwo przekażą̨ nam dane pozostałych osób nabywających lokal wraz z Państwem, jak również̇ osób do kontaktu w razie Państwa nieobecności.

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy podmiotom współpracującym z nami w toku prowadzonej przez nas działalności, w szczególności notariuszom, bankom finansującym i prowadzącym rachunki powiernicze, podmiotom obsługującym nasze Biuro pod kątem informatycznym i księgowym.

Przekazanie danych tym podmiotom jest niezbędne do wykonania umowy wiążącej Nest House Invest Sp. z o.o. z Państwem.

Państwa dane przekazywane tym podmiotom są odpowiednio zabezpieczone.

Na żądanie poinformujemy Państwa o tym komu udostępniliśmy Państwa dane i gdzie znajduje się ten podmiot.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Może się również zdarzyć, że będziemy zobowiązani przepisami prawnymi lub na mocy umów międzynarodowych do przekazania Państwa danych organom państwowym.

Obowiązek i zakres przekazywanych danych wynika wówczas z mocy prawa.

 

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W przypadku wyrażenia zgody przez Państwa dane są̨ przetwarzane do momentu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych przekazanych nam w celu zawarcia umowy lub w celu zapytania o aktualną cenę̨ oraz dostępność lokali, a następnie zawarcia umowy, przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami o rachunkowości, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.

W przypadku braku zawarcia umowy dane usuwamy po okresie dwóch latach, na wypadek gdyby chcieli Państwo w przyszłości skorzystać z naszej oferty.

 

6. Jakie prawa przysługują̨ Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

 

A. Dostęp do danych

Możecie Państwo w każdej chwili zażądać od Nest House Invest Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych.

Przez prawo dostępu rozumie się możliwość zapytania nas czy i jakie Państwa dane przetwarzamy, a także uzyskanie informacji m.in. na temat celów, kategorii przetwarzanych danych, czy o odbiorcach danych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

B. Sprostowanie danych

Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są̨ nieprawidłowe lub niekompletne.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

C. Ograniczenie przetwarzania danych

Macie Państwo również możliwość ograniczenia przetwarzania w zakresie przez siebie określonym:

a) w przypadku kwestionowania przez Państwa prawidłowości swoich danych - na okres rozpatrywania przez Administratora zasadności żądania możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania,

b) jeśli będziecie Państwo twierdzić, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, możecie zamiast usunięcia danych żądać ograniczenia ich wykorzystywania,

c) jeśli potrzebujecie Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, możecie żądać, żeby Administrator przechowywał je w dalszym ciągu, mimo że nie są mu one już potrzebne,

d) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec prawnie uzasadnionego interesu Administratora – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu weryfikacji, który interes jest nadrzędny – Państwa czy Administratora.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

D. Żądanie usunięcia danych

Możecie Państwo również zażądać usunięcia swoich danych osobowych jeśli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku naszych nadrzędnie prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego;

d) jeżeli okazałoby się̨, że dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W przypadku żądania usunięcia danych możemy je dalej przetwarzać w ograniczonym zakresie, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także zachować je w zakresie, jakim wymagają tego przepisy podatkowe. W tym celu możemy pozostawić w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, historię korespondencji, umowy.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

E. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora

Możecie Państwo również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Nest House Invest Sp. z o.o., w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podstawa prawna: art. 21-22 RODO

 

F. Przeniesienie danych

Możecie Państwo w każdej chwili zażądać przeniesienia swoich danych osobowych przez Nest House Invest Sp. z o.o. do wskazanego innego podmiotu, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

G. Prawo wycofania zgody

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, możecie Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, do momentu uzyskania przez Nest House Invest Sp. z o.o. informacji o cofnięciu zgody.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

H. Sposób wykonywania praw

Wszystkie opisane powyżej prawa możecie Państwo zrealizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia listownie na nasz adres:
ul. Kosynierów 27, 84-230 Rumia.

W przypadku zapisania się̨ do newslettera, możecie Państwo wypisać się z niego poprzez klikniecie odnośnika o rezygnacji, znajdującego się w stopce wiadomości e-mail.

 

7. Prawo skargi do organu nadzorczego.

W przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

8. Dobrowolność podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych w zapytaniu o aktualną cenę i dostępności lokali uniemożliwi nam przygotowanie dla Państwa oferty oraz zwrotnego kontaktu.

Brak podania informacji, o które prosimy przed umową, spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.

W przypadkach, w których prosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jej udzielenie jest dobrowolne.

Brak udzielenia zgody spowoduje brak możliwości przetwarzania danych w celu, który wskazaliśmy prosząc o udzielenie zgody.

 

 

Polityka cookies

 

Co to są pliki cookies?

Większość stron internetowych zapisuje niewielkie ilości informacji o Państwa aktywności na stronie.

Informacja ta występuje w postaci małego pliku tekstowego i jest znana jako cookie lub ciasteczko.

Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Dbając o Państwa wygodę podczas użytkowania naszej witryny informujemy, że działa ona optymalnie przy użyciu plików cookies.

Pozwalają one zapamiętać Państwa i ułatwiać Państwu użytkowanie, gdy powracacie do naszej witryny, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy.

 

Typy plików cookies wykorzystywanych przez witrynę:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka.

 

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Możecie Państwo zdecydować, czy chcecie, aby ciasteczka zapisywane były na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, ale nasza strona działa optymalnie przy aktywnych wszystkich rodzajach ciasteczek.

Ustawienia plików cookies mogą być kontrolowane i zmieniane w preferencjach Państwa przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo także ustawić ogólną zgodę na wykorzystywanie plików cookies, wówczas dodatkowe zgody w tym zakresie nie będą potrzebne.

Jeśli wyłączycie Państwo pliki cookies niektóre funkcje naszej witryny mogą stać się nieaktywne.

Nawet przy wyłączonych wszystkich ciasteczkach, niewielka ilość informacji będzie nadal pobierana z poziomu przeglądarki internetowej.

Informacje te są niezbędne do podstawowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

 

Użytkowanie witryny

 

Zawartość niniejszej witryny może być wykorzystywana wyłącznie do osobistych celów informacyjnych.

Oznacza to, że dozwolone jest przeglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie dowolnego dokumentu opublikowanego przez Nest House Invest Sp. z o.o. pod warunkiem, że nie będzie on wykorzystywany do celów komercyjnych, firma Nest House Invest Sp. z o.o. będzie podawana jako źródło tej zawartości i że pozostawione zostaną wszystkie noty dotyczące praw autorskich i praw własności zawarte w treści.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Nest House Invest Sp. z o.o treść tej witryny nie może być modyfikowana, transmitowana, reprodukowana, publikowana, licencjonowana, przekazywana ani odsprzedawana.

 

Zapytania

 

W związku z przyjętą polityką bezpieczeństwa i modelem biznesowym Nest House Invest Sp. z o.o. nie gwarantuje odpowiedzi na wszystkie otrzymywane zapytania.

 

Znaki towarowe i prawa autorskie

 

Właścicielem praw autorskich do niniejszej witryny jest Nest House Invest Sp. z o.o.

Logotyp i nazwa Nest House Invest Sp. z o.o jest zastrzeżonym i chronionym prawnie znakiem towarowym Nest House Invest Sp. z o.o.

Wszystkie znaki handlowe, marki, logo i teksty zamieszczone w tej witrynie są, jeżeli jest to podane, własnością Nest House Invest Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących i podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej.

Wszelkie pozostałe znaki towarowe i nazwy firm, zamieszczone w materiałach na niniejszej witrynie należą do ich właścicieli.

Wszelkie przypadki niedozwolonego użycia lub rozpowszechniania jakiejkolwiek zawartości witryny podlegają sankcjom na mocy prawa cywilnego i karnego.

 

Kontakt

 

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad ochrony prywatności prosimy kierować na adres: biuro@nest-house.pl.